Twenty-fifth Sunday in OT 24-9-17

24/9/2017

Twenty-fourth Sunday in OT 17-9-17

17/9/2017

Twenty-third Sunday in OT 10-9-17

10/09/2017

Twenty-first Sunday in OT 2017

27/8/2017

Twentieth Sunday in OT 2017

20/8/2017