Twenty-ninth Sunday in OT 2018

21/10/2018

Twenty-eight Sunday in OT 2018

14/10/2018

Twenty-seventh Sunday in OT 2018

7/10/2018

30.9.18 Twenty-sixth Sunday in OT

30/09/2018

23.9.18 Twenty-fifth Sunday in OT

23/9/2018